Delhi Institute for Administrative services

India’s Leading Institute for Civil Services Examinations

CSE 2013 /IAS – 2014

S.No. Name Rank
1 Divyanshu Jha 9
2 Rishav Gupta 37
3 Manish Bansal 53
4 Amit Pandey 55
5 Roshan Kushwaha 65
6 Neha Tomar 180
7 Lohit Matani 182
8 Arjun Sharma 238
9 Pawan Yadav 327
10 Shikhar Pant 348
11 Nidhi Gupta 400
12 Nishant Kumar 416
13 Anurag Sujania 451
14 Ashish Singh 510
15 Sanjeev Suman 538
16 Gopal Krishna 593
17 Neelanshu Shekhar 615
18 Abhinav Dudi 815