CSE 2006 /IAS – 2007

S.No. Name Rank
1 Shashank Mishra 5
2 Nitin Tiwari 86
3 Rajat Saini 96
4 Abhishek Prabhat 123
5 Rajeev Jain 143
6 Awinash kumar 159
7 Prashant Kumar Mishra 183
8 Niti Shekhar 189