CSE 2005/IAS – 2006

S.No. Name Rank
1 Abhishek Prakash 8
2 Pradeep Agrawal 30
3 Dharmendra Singh 75
4 Abhishek Kumar 156
5 Mohit Agrwal 178
6 Ravi Kumar 192
7 Paramjeet Singh 199